สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศอ่านต่อ


 • University of Melbourne

  ประเทศออสเตรเลีย ทุนวิจัยนานาชาติ • สื่อการเรียนรู้

  สสวท. เร่งแก้เด็กไทยวิทย์คณิต อ่อน
  จัดทำสื่อดิจิตอล เสิรมความรู้เด็กทั้งใน
  และนอกห้องเรียน

 • top_03

  IPST Learning Space

 • top_04
  ทั่วถึง เท่าเทียม .. ทุกที่ ทุกเวลา

จำนวนข้อสอบ PISA แยกตามระดับชั้น

 • ประถมต้น
 • ประถมปลาย
 • มัธยมต้น
 • มัธยมปลาย
 • อุดมศึกษา
center_022

แนวโน้มของการศึกษาแบบ e-Learning กับการสาธารณสุขในประเทศไทย

การศึกษาด้วยวิธี e-Learning ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาแบบระบบปกติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามีมาตรฐานที่เทียบเท่า ในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในห้องเรียนปกติ ในเรื่องของมาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ เฉพาะระบบการศึกษาในห้องเรียนเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่ามีมาตรฐานไม่เท่ากัน ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีในตลาดแรงงาน เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารการจัดการที่ดีและชื่อเสียงเก่าแก่ของสถาบัน มากกว่ารูปแบบการศึกษา