ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ e-book ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  อ่านต่อ


 • University of Melbourne

  ประเทศออสเตรเลีย ทุนวิจัยนานาชาติ • สื่อการเรียนรู้

  สสวท. เร่งแก้เด็กไทยวิทย์คณิต อ่อน
  จัดทำสื่อดิจิตอล เสิรมความรู้เด็กทั้งใน
  และนอกห้องเรียน

 • top_03

  Science Brain

 • top_04
  โครงการ STEM

จำนวนข้อสอบ PISA แยกตามระดับชั้น

 • ประถมต้น
 • ประถมปลาย
 • มัธยมต้น
 • มัธยมปลาย
 • อุดมศึกษา

สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค พิเวน (Mr.Hanoch Piven) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากอิส


อ่านต่อ

สสวท.พัฒนาความรู้นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวหน้า ที่ห้าจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับและขอบคุณ Dr. Ja-ok Ku (แถวหน้า ที่เจ็ดจากขวา) และ Dr. Hyung Mi Joo (แถวหน้า ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันหลักสูตรและการประเมิน สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for Curriculum and Evaluation : KICE) วิทยากรให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Education) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักวิชาการ เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุงเทพมหานคร


center_022

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD)


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจะเน้นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม